Afwikkeling erfenis

Waar een testament meestal een bepaalde wijze van afwikkeling tot doel  heeft, vangt de daadwerkelijke afwikkeling doorgaans aan met een gesprek bij de notaris. Hoewel uw gedachten na het overlijden van een dierbare niet gelijk uit zullen gaan naar de notaris, is het wel verstandig om niet te lang te wachten met het maken van een afspraak.

Goedbedoelde handelingen kunnen ongewenste gevolgen hebben. Met name kunt u in de problemen komen door al bepaalde verdelingsactiviteiten te ontplooien nog voordat u een keuze heeft uitgebracht omtrent de aanvaarding van de nalatenschap. Zo heeft iedere erfgenaam namelijk het recht om de keuze uit te brengen de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, waarmee men als erfgenaam niet eigen vermogen aansprakelijk gehouden kan worden voor de schulden van de overledene.

Met het verrichten van bepaalde handelingen verspeelt men dit recht en wordt men geacht de nalatenschap zuiver te hebben aanvaard. Dat wil zeggen: met alle lusten en lasten, dus ook als de erfenis negatief mocht blijken uit te vallen !

Verklaring van erfrecht

Bij een overlijden is het dan ook verstandig zo spoedig mogelijk de notaris in te schakelen. In de meeste gevallen zal de notaris opdracht krijgen van de erfgenamen om een zogenaamde verklaring van erfrecht op te stellen. In een dergelijke akte wordt door de notaris verklaard wie de overledene als erfgenamen heeft achtergelaten en wie er bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen.

In de regel verlangen banken of verzekeringsmaatschappijen een afschrift van deze akte van erfrecht, alvorens na het overlijden geblokkeerde bankrekeningen weer worden vrijgegeven of tot uitkering van een verzekerd bedrag wordt overgegaan.

Na het overlijden worden rekeningen van de overledene op naam van de erven gesteld (Erven van…). Na overlegging van een verklaring van erfrecht zal de tenaamstelling van de rekening weer gewijzigd kunnen worden of tot opheffing van de rekening kunnen worden overgegaan.

Afwikkeling

In het algemeen kan worden gesteld dat het vervolg van de afwikkeling van een erfenis bestaat uit het in kaart brengen van de bezittingen en schulden. Vorderingen moeten worden geïnd, en schulden voldaan. Afhankelijk van de omvang van het vermogen en/of de verkrijgers dient er aangifte voor de erfbelasting te worden gedaan. De aangifte dient binnen acht maanden na het overlijden te worden ingediend en kan leiden tot een eenmalige heffing over de verkregen erfenis. Deze aangifte kan bij een goede verhouding tussen de erfgenamen in eenvoudige gevallen goed door de nabestaanden zelf worden verzorgd. Maar pas op, de wet kent een aantal zogenaamde fictieve verkrijgingen waarvan u verplicht bent aangifte te doen, maar die wel enige fiscale en juridische kennis vereisen om te worden herkend. Dit maakt de aangifte erfbelasting dus ook geen vrijblijvende invuloefening: het niet opgeven van een belastbaar feit is immers een strafbaar delict. De notaris is bij uitstek de deskundige op het gebied van schenk- en erfbelasting. U kunt bij ons terecht met specifieke vragen over de aangifte, maar in veel gevallen verzorgen wij de aangifte erfbelasting van begin (opmaken en indienen bij de Belastingdienst) tot het eind. De opgelegde aanslag wordt door ons gecontroleerd, en zonodig maken wij namens belastingplichtige bezwaar.

Verdeling

Afhankelijk van de situatie zal de afwikkeling van een erfenis worden besloten met een verdeling van het vermogen, danwel een berekening en vaststelling van de erfdelen. Verdeling van het vermogen kan door de erfgenamen in onderling overleg worden verzorgd, mits dit uiteraard in goed overleg en vertrouwen kan. In overleg met de notaris kan er besloten worden de beschrijving van de nalatenschap bij notariële akte te doen plaatsvinden en de verdeling van het saldo van de nalatenschap te laten verlopen via de derdengeldenrekening van de notaris. Deze wijze biedt de grootst mogelijke zekerheid, niet alleen voor nu, maar ook voor later. Hoe goed de verhoudingen tussen de erfgenamen immers ook liggen, niemand kan voorspellen of dit zo zal blijven. Daarnaast geldt een notariële akte ook als het bewijsstuk bij uitstek jegens de fiscus, zelfs als dit bewijs bijvoorbeeld 30 later dient te worden geleverd. Notariële akten blijven altijd bewaard. In dit verband kan bijvoorbeeld ook gewezen op het vaststellen van de geldvorderingen van kinderen bij het overlijden van de eerste ouder. Of er nu sprake is van een zogenaamd langstlevende testament dan wel -bij gebreke hiervan- sprake is van de wettelijke verdeling, in beide gevallen verkrijgen de kinderen een niet opeisbare vordering. Mogelijkerwijs vallen deze geldvorderingen  in de voor kinderen geldende vrijstelling. Toch is het om meerdere redenen van belang vast te stellen welke vorderingen de kinderen hebben verkregen. Bovendien kan met de kinderen zelfs een rente-afspraak gemaakt worden. Bij het overlijden van de tweede ouder (de langstlevende) mogen de geldvorderingen van de kinderen (zelfs vermeerderd met de afgesproken en vastgelegde rente) als schuld op de nalatenschap van hun langstlevende ouder worden afgetrokken…. als men tenminste kan aantonen om welk bedrag het gaat. Al met al voldoende redenen om u bij de afwikkeling van een erfenis goed te laten voorlichten.

Voor het geval er onroerende zaken (zoals een woning) moeten worden verdeeld is een notariële akte noodzakelijk. Door inschrijving van een afschrift van de akte van verdeling in de openbare registers wordt de tenaamstelling van de onroerende zaak gewijzigd.

Kennismakingsgesprek