Testament

We staan er vaak niet bij stil, maar eigenlijk kunnen we ieder moment geconfronteerd worden met een overlijden van een dierbare. Naast het verdriet en het leed dat een overlijden tot gevolg kan hebben, worden nabestaanden regelmatig ‘overvallen’ door juridische, praktische en fiscale problemen bij de afwikkeling van de nalatenschap. De meeste van dit soort problemen kunnen voorkomen worden door het maken van een testament, danwel het herzien van uw huidige testament. Uit wettelijk oogpunt is het maken van een testament natuurlijk niet verplicht, maar in veel gevallen kan men dit wel als een morele plicht naar de nabestaanden beschouwen.

Weliswaar biedt de wettelijke regeling voor echtgenoten of geregistreerde partners in beginsel voldoende bescherming voor elkaar, zodat een ‘testament op de langstlevende’ niet direct noodzakelijk lijkt, maar hierin schuilt nu juist het gevaar. Indien er bijvoorbeeld sprake is -of te eniger tijd zal zijn- van een stiefouder verhouding  met de kinderen van de overleden partner dan biedt de wet de betreffende kinderen belangrijke middelen om toch tot opeising van erfdelen te kunnen overgaan. Laat u niet verrassen en voorkom onverwachte problemen. Maak vrijblijvend een afspraak en laat u informeren.

Daarnaast bevat een testament tegenwoordig veel meer dan alleen de wens op welke wijze de nalatenschap moet worden verdeeld. Het dient doorgaans ook als middel om de heffing van erfbelasting te beperken of zelfs geheel te voorkomen. Bij samenwoners is een samenlevingscontract alleen vaak niet voldoende. Het samenlevingscontract kan veelal als een mooie startersregeling worden gezien, maar op het gebied van overlijden schiet een dergelijke overeenkomst meestal te kort en bijna altijd als er ook kinderen in het spel zijn. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van voogdij voor uw kinderen in een testament. Of een testament ook voor u, uw partner of uw nabestaanden van belang kan zijn ? Maak vrijblijvend een afspraak en laat ons u adviseren !

Belangrijk gegeven is dat het testament op zich een momentopname is. Daarom adviseren wij ook met klem uw testament periodiek (bijvoorbeeld om de vijf jaar) te (laten) beoordelen aan uw huidige situatie. Iedere belangrijke wijziging in uw situatie (zoals geboorte van een kind, grote vermogensverschuiving of –verandering of overlijden binnen uw familie) zou eigenlijk aanleiding voor een nieuwe beoordeling moeten zijn.

Net zoals voor het maken van een nieuw testament, kunt u voor de beoordeling van uw huidige testament bij ons terecht. Een periodieke beoordeling zal u doorgaans niet  veel tijd hoeven te kosten, maar levert u wel een gerust gevoel en zekerheid op. Ook kunnen wij daardoor tijdig inspringen op gewijzigde wetgeving, bijvoorbeeld in het kader van de eigen bijdrage voor de AWBZ of WMO.

Kennismakingsgesprek