Stichting

De stichting is een rechtspersoon, ofwel een zelfstandig drager van rechten en plichten, die in afwijking van de vereniging geen leden kent. De wettekst geeft aan dat de stichting 'beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken'. De wet verbiedt als doelstelling het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van een orgaan van die stichting.

Omdat de doelstelling van een stichting tot het doen van uitkeringen (aan anderen dan bedoelde personen) alleen is toegestaan als de uitkeringen worden gedaan met een ideële of sociale strekking, wordt de stichting van oudsher opgericht voor diverse goede doelen.

De stichting kan (uitsluitend) worden opgericht bij notariële akte of een testament. Verplichte onderdelen van de statuten van een stichting zijn naast de vermelding van het doel, de wijze van benoeming van bestuurders en de bestemming van het batig saldo ingeval van ontbinding van de stichting of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

De keuze voor de rechtsvorm van stichting hangt -evenals bij die van andere rechtsvormen als BV, eenmanszaak of stichting- af van meerdere factoren. Het doel, de gewenste organisatie en bestuurstructuur spelen daarbij een belangrijke rol. De notaris kan u daarbij adviseren en de oprichting verzorgen, evenals het vastleggen of wijzigen van de statuten.

Stichtingen kunnen evenals verenigingen als 'goeddoelinstelling' (ANBI) bij de Belastingdienst worden geregistreerd, waarmee zij aanspraak kunnen maken op een algehele vrijstelling voor schenk- of erfbelasting. Het betreft kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Kennismakingsgesprek