Vereniging

Een vereniging is een rechtspersoon, ofwel een zelfstandig drager van rechten en plichten. Een vereniging wordt opgericht door tenminste twee personen. Een vereniging kent een bestuur en bestaat verder uit leden.

Er dient echter wel onderscheid gemaakt te worden tussen:
  • A.  verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (statuten opgenomen in notariële akte); en
  • B.  verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (overige verenigingen).

De onder A. bedoelde verenigingen kunnen ook registergoederen/onroerende zaken op naam hebben en erfenissen aanvaarden.

De onder B. bedoelde groep verenigingen kan dit niet. Een ander bijkomend verschil is dat de bestuurders in het algemeen naast de vereniging persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de vereniging (soms zelfs tot na hun aftreden als bestuurslid), waar dit niet geldt voor de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Een vereniging wordt opgericht met een bepaald doel. De wet stelt dat de vereniging niet ten doel mag hebben het behalen van winst ter verdeling onder de leden. Het is overigens wel degelijk toegestaan om als vereniging winst te behalen en fondsen te vormen, mits deze ten goede komen aan het gemeenschappelijk doel van de vereniging.

Verenigingen kunnen evenals stichtingen als 'goeddoelinstelling' (ANBI) bij de Belastingdienst worden geregistreerd, waarmee zij aanspraak kunnen maken op een algehele vrijstelling voor schenk- of erfbelasting. Het betreft kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

De keuze voor de rechtsvorm van vereniging hangt -evenals bij die van andere rechtsvormen als BV, eenmanszaak of stichting- af van meerdere factoren. Het doel, de gewenste organisatie en bestuurstructuur spelen daarbij een belangrijke rol. De notaris kan u daarbij adviseren en de oprichting verzorgen, evenals het vastleggen of wijzigen van de statuten.

Kennismakingsgesprek